top of page

D'Déierenzëmmer

Hei kennt dir Iech een klengen Ableck dozou verschaafen wéi meng Déieren gehaalen gin. Ganz wichtech heibäi ass mir datt all Déier sengem natierlechen Habitat entspriechend ennerbruecht ass, sou datt se hiert natierlecht Verhaalen bäibehaalen an hir Beduerfnisser gedeckt sin. Och wann et elo net méi nëmmen Hobby mais och Beruff ass waert sech heidrun näicht aenneren.

Das Spinnenzimmer

Hier könnt ihr euch einen Einblick in die Haltung meiner Tiere verschafen.
Es war mir schon immer wichtig die Terrarieneinrichtung dem natürlichen Habitat entsprechend zu gestalten damit die Tiere ihr natürliches Verhalten beibehalten und ihre Bedürfnisse gedeckt sind.
Auch wenn es nun nicht mehr nur mein Hobby sondern auch mein Beruf ist wird sich nichts daran ändern.

La Chambre d'Araignée

Ici, vous avez un aperçu de mon élevage.
Il a toujours été important pour moi de concevoir l’équipement du terrarium en fonction de l’habitat naturel afin que les animaux conservent leur comportement naturel et que leurs besoins soient couverts.
Même si ce n’est plus seulement mon hobby mais aussi mon métier, rien ne changera.

The Spiderroom

Here you can get an insight into the keeping of my animals.
It has always been important to me to design the terrarium equipment according to the natural habitat so that the animals maintain their natural behavior and their needs are covered.
Even if it is no longer just my hobby but also my profession, nothing will change.

311134084_10222557586559605_3932637628035135726_n.jpg
311176927_10222557586839612_3584046690249797521_n.jpg
311253360_10222557593559780_4694629153115578252_n.jpg
311379290_10222557589839687_8780325269163860091_n.jpg
311165888_10222557589959690_2649519487780824997_n.jpg
310928043_10222557592799761_7682418945126288499_n.jpg
310983538_10222557596879863_2793705280010006626_n.jpg
311116627_10222557597479878_6649898279602084777_n.jpg
311411900_10222557588239647_7735250200045760153_n.jpg
310923978_10222557587839637_884010153810779483_n.jpg
310942689_10222557593959790_9189807851142752896_n.jpg
311160564_10222557595919839_6324027756498631923_n.jpg
311158633_10222557596119844_1394067970858608567_n.jpg
311016769_10222557596359850_2030767048751088385_n.jpg
311011681_10222557596639857_3287182849792381721_n.jpg
311030103_10222557590279698_1950653528988967172_n.jpg
311191837_10222557596759860_4102965018267112314_n.jpg
310954846_10222557596999866_2380150967855797778_n.jpg
311007685_10222557592359750_2863309770805683367_n.jpg
311024412_10222557590719709_5778894495906895573_n.jpg
311029482_10222557590559705_400938334836820990_n.jpg
311023206_10222557587119619_182379606400521168_n.jpg

Telefon

+352 661230396

E-Mail-Adress

Social Media

  • https://www.facebook.com/lana.bausch/
  • https://www.instagram.com/lana_bausch/
bottom of page