top of page

Wëllkomm!

IMG_2819 (2).JPG

        Schéin datt dir ob meng Säit fond hudd :) 
        Hei dann eng Kéier kuerz zu menger Arbecht, wéi et domat ugefaang huet an waat dir hei alles fannen kennt :)
Mam Hobby hun ech 2006 ugefaang, Ufank 2022 hun ech domat ugefaang d'Geschäft obzebauen daat den 10.12.2022 opgemaach huet :)
Hei fannt dir niewt diversen Dekoartikelen mat Bezuch zu Déieren an Natur och Anriichtungen fir Aer Terrarien (gaeren kennt dir Iech fir speziell Wënsch och un mech riichten), Fudderdéieren, e puer Planzen an natierlech och Déieren. 
Bei mengen Déieren ass et mir wichtech fir hier Gesondheet an Oofstaamung garantéieren ze kennen, dowéinst kaafen ech keng Déieren op. Geleeëntlech tauschen ech mat Ziichter deenen ech vertrauen, dovun oofgesin sin déi Kleng awer all eejen Nozuuchten. Dest steht och bei den Déieren dobäi.

 

 

IMG_6008 (2).JPG

         Schön dass ihr her                 gefunden habt :)
Hier einmal kurz was zu meiner Arbeit, wie das Ganze anfing und was ihr alles hier finden könnt :) Mit dem Hobby der Terraristik fing ich 2006 an, anfang 2022 habe ich dann mit dem Aufbau des Ladens angefangen der am 10.12.2022 aufgemacht hat.
Hier findet ihr neben allerlei Dekoartikel mit Bezug zu Tieren und Natur, Terrarieneinrichtungen (gerne auch auf Anfrage bei speziellen Wünschen), Futtertiere, ein paar Pflanzen und natürlich Tiere :)
Sehr wichtig ist es mir für die Gesundheit und Herkunft meiner Tiere garantieren zu können, weshalb ich keine Kokons aufkaufe. Ein Tausch von Tieren mit anderen Züchtern meines Vertrauens ist durchaus möglich, ansonsten sind alle angebotenen Nachzuchten aber aus eigener Zucht. Dies steht auch immer beim Tier dabei.

         Ravi que vous ayez                 trouvé votre chemin ici :)
Voici quelque détails à propos de mon travail, comment tout a commencé et ce que vous pouvez trouver ici :) J’ai commencé avec le hobby de la terraristique en 2006,  début 2022, j’ai commencé avec la construction du magasin qui a ouvert le 10.12.2022.
Vous y trouverez toutes sortes d’objets décoratifs liés aux animaux et la nature, équipements de terrarium (également sur demande pour des désirs spéciaux), d'animaux d'alimentation,  quelques plantes et bien sûr des animaux :)

Il est très important pour moi de pouvoir garantir la santé et l’origine de mes animaux, c’est pourquoi je n’achète pas de cocons. Un échange d’animaux avec d’autres éleveurs de ma confiance est tout à fait possible, sinon tous les descendants proposés proviennent de mon propre élevage. C’est toujours marqué chez l’animal.

            Nice that you found                your way here :)
Here is something about my work, how it all started and what you can find here:)          I started with the hobby of terrarium in 2006, at the beginning of 2022 I started with the construction of the shop which opened on 10.12.2022.
Here you will find all sorts of decorative items related to animals and nature, terrarium equipment (also on request for special requests), food animals, a few plants and of course animals :)
It is very important to me to be able to guarantee the health and origin of my animals, which is why I do not buy cocoons. An exchange of animals with other breeders of my trust is quite possible, otherwise all offered offspring are from own breeding. This is always noted with the animal.

 

bottom of page